Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Zásielkový internetový predaj prostredníctvom domény www.vodne-sporty.sk sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov a zák. č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri
podomovom a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a je plne podriadený príslušnému dohľadu podľa zák. č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

V snahe zabezpečiť našim zákazníkom najvyššiu kvalitu služieb sme celý proces nakupovania prostredníctvom nášho internetového obchodu zjednodušili, pričom všeobecné obchodné podmienky nakupovania sú zhrnuté do
nasledovných bodov.

Objednávka

Objednanie tovaru, na základe ktorého je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká odoslaním záväznej objednávky elektronickou formou, e-mailom, alebo telefonicky.

Potvrdenie objednávky

Po on-line vytvorení objednávky obdržíte správu na e-mail, ktorý ste zadali pri registrácii. Ak vám e-mail nepríde, skontrolujte si správnosť emailovej adresy. Ak máte e-mail správny a správu neobdržíte, kontaktujte nás emailom na Tomas@marsea.sk.

Dodacie podmienky a lehoty

Objednávky vybavujeme okamžite. Doba expedície (čas odo dňa objednania tovaru po deň, kedy je tovar doručený zákazníkovi) sa pohybuje zvyčajne v lehote od 3 do 14 pracovných dní. V prípade neočakávaného meškania Vás budeme operatívne informovať a dohodneme sa s vami na inom možnom postupe tak, aby sme Vám vyhoveli v maximálnej možnej miere. Pri dĺžke expedičnej lehoty je rozhodujúci taktiež druh tovaru (napr. pri niektorých produktoch môže byť dodacia doba dlhšia).

Zákazníkov  kontaktujeme individuálne do 48 hodín od doručenia objednávky o stave a termíne vybavenia objednávky.

Objednaný tovar zasielame na adresu, ktorú zákazník uviedol v objednávke ako dodaciu adresu. Zásielky odosielame  Slovenskou poštou.

Poštovné a balné závisí od váhy a ceny tovaru :

Spôsob platby

 

Zákazník si môže vybrať z týchto spôsobov:

1. Platba na účet – zákazník na náš účet prevedie alebo vloží sumu vo výške ceny objednávky. Pri platbe na účet sa tovar odosiela až po vašej úhrade. Potrebné údaje vám pošleme po prijatí vašej objednávky.

2. Dobierka – zákazník zaplatí za tovar v hotovosti pri doručení objednávky.

3. Platba Kartou - Kartou online. V takom prípade prebieha platba cez platobnú bránu okamžite, pričom platba sa riadi podmienkami tejto platobnej brány, ktoré sú dostupné na adrese: https://www.shoptetpay.com/cs/ V prípade platby kartou online je Celková cena splatná okamžite.

4. V Hotovosti - Pri osobnom odbere. Platba v hotovosti je možné hradiť tovar v prípade prevzatia v Našej prevádzke. V prípade platby v hotovosti pri osobnom odbere je Celková cena splatná pri prevzatí Tovaru.

 

Podmienky pre konanie zážitkov:

 

Služba je poskytnutá za podmienok splnenia veku (12 let) a dobrého zdravotného stavu a rešpektovania bezpečnostných  podmienok a pokynov

Služba nieje poskytnutá pri nerespektovanie bezpečnostných podmienok a opatrení, nespnenia vekovej hranice (12 let) a dobrého zdravotného stavu

Storno podmienky výmena poukazu za  iný poukaz.poukaz možno uplatniť od 22 marca do 17 novembra

Minimálny počet účastníkov - všetky kurzy sú vedené v počte 1 až 3 ludia
 
Minimálny počet účastníkov - 1 osoba, kurzy sú vedené väčšinou individuálne
 
  

Storno objednávky

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu stornovať objednávku do 24 hodín od objednania tovaru zaslaním emailu na Tomas@marsea.sk. Do predmetu správy napíšte STORNO. V správe uveďte číslo objednávky, tovar, ktorý chcete stornovať, meno a adresu príjemcu. Ak medzitým bola objednávka uhradená bankovým prevodom, zašleme vám celú čiastku späť na váš účet.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svojej podnikateľskej činnosti ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je pre nás 14 dní

- od dátumu prijatia tovaru

- odo dňa prijatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodávka niekoľkých častí

- odo dňa prijatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru

Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy

poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy

dodávka tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy

- dodanie tovaru, ktorý bol prispôsobený želaniam kupujúceho alebo jeho osobe

- dodanie tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom

- dodanie tovaru v zapečatenom obale, ktorý bol kupujúcim z obalu vyňatý a z hygienických dôvodov ho nemožno vrátiť

- dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol poškodený pôvodný obal

- doručovanie novín, periodík alebo časopisov

- dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a nebol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy informoval kupujúceho, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy

v ostatných prípadoch uvedených v článku 1837 Občianskeho zákonníka

Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci v lehote na odstúpenie od zmluvy zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy.

Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu poskytne predávajúci. Kupujúci zašle formulár na odstúpenie od zmluvy na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci bezodkladne potvrdí prijatie formulára kupujúcemu.

Kupujúci, ktorý odstúpil od Zmluvy, je povinný vrátiť Tovar Predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, že tovar vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť bežnou poštovou cestou.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu bezodkladne, najneskôr však do 7 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od kupujúceho prijal rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu finančné prostriedky prijaté iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu nevzniknú žiadne ďalšie náklady.

Ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia ako najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci uhradí kupujúcemu náklady na doručenie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu doručenia.

Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci odovzdá tovar predávajúcemu alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, nenosený a nezašpinený a podľa možnosti v pôvodnom obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na náhradu škody na tovare proti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru ukončil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie prijaté od kupujúceho na základe zmluvy do 7 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to rovnakým spôsobom alebo spôsobom určeným kupujúcim

Reklamačný poriadok

Pokiaľ chcete u nás zakúpený tovar reklamovať, môžete tak urobiť dvoma spôsobmi:

Reklamáciu môžete osobne odovzdať na našej predajni v Košeci, Sadová ulica 200/300

Otváracie hodiny

Pondelok – piatok: 16:00 – 18:00

Sobota: 9:00 – 12:00

Nedeľa: zatvorené

Ak sa rozhodnete uplatniť svoju reklamáciu prepravnou spoločnosťou, prosíme zašlite tovar na nižšie uvedenú adresu:

Tomáš Slávik – Marsea.sk

Sadová ulica 200/30

Košeca 01864

 

Záruka na spotrebný tovar je 24 mesiacov a riadi sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Ak je na tovare, jeho obale, alebo návode k nemu vyznačená v súlade s ďalšími právnymi predpismi lehota na použitie tovaru, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne vada, na ktorú sa vzťahuje záruka, kupujúci uplatní nárok písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo na e-mail Tomas@marsea.sk. V oznámení o vadách uvedie meno kupujúceho, adresu, e-mail, telefonické spojenie, označenie reklamovaného tovaru, číslo objednávky, dátum nákupu, podrobný popis vady a popis toho, ako ku vade došlo.

Ku kladnému vybaveniu reklamácie je potrebný doklad o kúpe.
Z hygienických dôvodov nie je možné vrátiť alebo vymeniť plavky.
V závislosti na druhu vád a na povahe tovaru bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru, alebo vrátením zaplatenej ceny. Do zaplatenej ceny sa nezapočítava poštovné hradené pri nákupe tovaru.
Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na opotrebený tovar spôsobený jeho obvyklým užívaním, na vady vzniknuté neodbornou manipuláciou alebo uskladnením. Ďalej sa záruka nevzťahuje na vady vzniknuté užívaním výrobku v rozpore s návodom na obsluhu, zanedbanou údržbou alebo užívaním výrobku k inému účelu, ako ku ktorému je určený.

Tomáš Slávik – MARSEA.SK

IČO: 37193937

DIČ: 1086059073

Bankové spojenie: SK73 8360 5207 0042 0570 2450

Späť do obchodu